Iranian Solidarity Congress TV program. November 17, 2013

 

 

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

 

Dr. Assadollah Nasre Esfahani

 دکتر اسداله نصر اصفهانی

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on November 17, 2013.

 

Iranian Solidarity Congress TV program. November 10, 2013

 

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

Dr. Saeed Ahmadi

دکتر سعید احمدی

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on November 10, 2013.

Iranian Solidarity Congress TV program. November 3, 2013

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

Dr. Assadollah Nasre Esfahani and Ms. Shabnam Assadollahi

بانو شبنم اسدالهی و دکتر اسداله نصر اصفهانی

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on November 3, 2013.

 

Cyrus the Great celebration Nov 2, 2013 London جشن روز کوروش بزرگ در لندن شنبه 2 نوامبر 2013

 

دعوت برای برگزاری جشن روز کوروش بزرگ در لندن

شنبه 2 نوامبر 2013

روز و هنگام برگزاری:
11 آبان 2572 یا (1392 خورشیدی ) 2 نوامبر 2013 ترسائی از ساعت 6:30 تا 9:30 شب
 روز کوروش بزرگ رور7 آبان میباشد اما بخاطر نعطیل نبودن روز 7 آبان و شرکت هر چه بیشتر شما عزیزان این جشن در 4 روز بعد از آن یعنی 11 آبان یا 2 نوامبر برگزار میشود
 جا:
کتابخانه کنزینگتون در شهر لندن         Kensington Library, Phillimore Walk, LONDON W8 7RX
سخنرانان:
 بانو ژاله دفتریان  انجمن پارسی گویان ، تیتر سخنرانی: آنچه که از کوروش بزرگ یک ابر مرد ساخت
دوشیزه ترگل مهران محقق و مشاورحقوق بشر (جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران)، تیتر سخنرانی: کوروش بزرگ و حقوق بشر
دکتر خسرو خزاعی پرديس (کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت)، تیتر سخنرانی: کورش بزرگ از امپراتوری جهانی تا پيامبری در انجيل
دوشیزه دینا زیاری استاد دانشگاه، انجمن معماری (آرشیتکت) بریتانیا، (جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران) تیتر سخنرانی: پاسارگاد: خرابه باستانی, رخشاره امروزی   Pasargadae: Ancient ruin, Modern icon (به زبان انگلیسی in English)
کدبان پیمان زنوسی وکیل و حقوقدان، تیتر سخنرانی: کوروش بزرگ و یک پارچگی ایران
ورودیه رایگان.
در پایان برنامه، شما را به نوشيدن چای و قهوه، و همچنين خوردن شیرینی و میوه ميهمان خواهيم کرد.
برای اطلاعات بیشتر با کدبان آرش 07932776289 یا تارنمای WWW.AWTI.ORG تماس بگیرید

 

PDF File نوشته بانو ژاله دفتریان : کورش بزرگ